သံဃာအသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား

သံဃာအသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား

သံဃာေတာ္ အရွင္သူျမတ္မ်ား အပူဒဏ္၊ အေအးဒဏ္ စေသာ ရာသီဥတုႏွင္႔ က်န္းမာေရးအတြက္ သုံးရေသာ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကိုပါ ေလာကနတ္သကၤန္းတိုက္(ပင္ရင္း) ဆိုင္မ်ား ၌ ၀ယ္ယူ လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။