သကၤန္း အမ်ိဳးအစားမ်ား

သကၤန္း အမ်ိဳးအစားမ်ား

  • ရဟန္းဆိုဒ္
  • ကိုရင္ဆိုဒ္
  • ဒုကုဋ္ႏွစ္ထပ္သကၤန္း

ရဟန္းဆိုဒ္ (16 နွစ္အထက္)

၁။ တရုတ္စီ၀ိုင္စီ

၂။ မေလးရွားစီ၀ိုင္စီ

၃။ စကၤာပူစီ၀ိုင္စီ

၄။ အင္ဒိုနီးရွားစီ၀ိုင္စီ

၅။ ကိုရီးယားစီ၀ိုင္စီ

၆။ အင္ဒိုနီးရွားစကိတ္

၇။ အင္ဒိုနီးရွားသရီးရုိင္ဖယ္

၈။ ယိုးဒယားသရီးရုိင္ဖယ္

၉။ ဘိုမ (၂၂၂) စီ၀ိုင္စီ

၁၀။ ဘိုမ (၉၉၉) စီ၀ိုင္စီ

၁၁။ စူပါမာတင္

၁၂။ ဆြမ္းအုပ္လီနင္ ဟိုက္ကလပ္

၁၃။ ဂ်ပန္လီနင္ခ်ည္ေပါင္းသား

၁၄။ ဂ်ပန္ဘိုမ (၃၃၃) သရီးရုိင္ဖယ္

၁၅။ ဂ်ပန္ဘိုမ (၈၈၈) မာတင္

၁၆။ စပန္႕ R60

၁၇။ C.120 ဆြစ္ဇာလန္ေကာ္တြန္

၁၈။ စူပါကင္း (AAA) ေကာ္တြန္

၁၉။ ၀ါးပိုးခ်ည္

၂၀။ တန္ဆယ္

၂၁။ ေရႊပိုးမွ်င္

၂၂။ အီဂ်စ္

၂၃။ IQ 777 အီဂ်စ္ေရႊပိုလို

ကိုရင္ဆိုဒ္

၁။ ရဟန္းစက (13ႏွစ္ မွ 16ႏွစ္)

၂။ ေလးေတာင္႔ထြာ (11ႏွစ္ မွ 13နွစ္)

၃။ သုံးေတာင္႔ထြာ/ရွင္ႀကီး (10နွစ္ မွ 12ႏွစ္)

၄။ သုံးေတာင္/ရွင္လတ္ (8ႏွစ္ မွ 10ႏွစ္)

၅။ ရွင္ငယ္ (5ႏွစ္ မွ 7ႏွစ္)

၆။ ႏွစ္ေတာင္႔ထြာ (4ႏွစ္ မွ 6ႏွစ္)

မွတ္ခ်က္။ ။ယိုးဒယားႏိုင္ငံမွ တင္သြင္းေသာ ေခတ္ေပၚ ပိတ္သားအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္း ၀ိနည္းေတာ္နွင္႔အညီ ခ်ဳပ္လုပ္ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။ သကၤန္းပိတ္သားေပၚ နွင္႔ ခ်ဳပ္နည္းစနစ္ (၅စျဖတ္၊ ၉စျဖတ္၊ နွစ္ဖက္လွ) တို႕ေပၚမူတည္၍ ေစ်းႏႈန္းမ်ားေျပာင္းလဲသြားရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဒုကုဋ္ႏွစ္ထပ္သကၤန္း

ဒုကုဋ္ႏွစ္ထပ္သကၤန္းမ်ား အခဏ္း ။ ။ ၁၁ခဏ္း၊ ၁၅၊ ၂၅၊ ၃၅၊ ၄၅၊ ၅၅၊ ၇၅၊ ၁၀၅၊ ၁၂၅၊ ၁၃၅၊ ၁၅၅၊ ၁၇၅ ခဏ္း။