ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ သကၤန္းအေရာင္သတ္မွတ္ခဲ့ပုံ

ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ သကၤန္းအေရာင္သတ္မွတ္ခဲ့ပုံ

သကၤန္းအေရာင္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဘုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္က ဘယ္အေရာင္ဝတ္ရမယ္ဆိုသည္ကို အတိအက် ေဖၚျပထားျခင္းမရွိပါ။ သို႔ေသာ္ မဟာဝါ စီဝရကၡႏၶ၌ မအပ္စပ္သည့္သကၤန္းအေရာင္ ေျခာက္မ်ိဳးကို
ဘုရားရွင္က ပညတ္ထားျခင္းကို ေတြ႕ရပါသည္။ မဝတ္အပ္သည့္ သကၤန္းအေရာင္ ေျခာက္မ်ိဳးမွာ
(၁)အလုံးစုံ ညိဳေမာင္းတဲ့အေရာင္။
(၂) အဝါေရာင္။
(၃) အနီေရာင္။
(၄) မည္းနက္တဲ့အေရာင္။
(၅) ကင္းေျခမ်ားေက်ာကုန္းအေရာင္။
(၆) ဖက္႐ြက္ေရာ္လို ေဖ်ာ့ေတာ့တဲ့အေရာင္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။
တခုခ်င္းစီ နားလည္ေစသည္မွာ
• ညိဳ သည္ ဆိုမွာ ဆံပင္နက္ညိဳမဟုတ္ပါဘူး။ ေကာင္းကင္အေရာင္ျပာညိဳမ်ိဳးျဖစ္တယ္။ထိုေၾကာင့္ သကၤန္းအျပာေရာင္ မဆိုးအပ္ပါ။
• အဝါေရာင္ ဆိုသည္မွာ ဝါေ႐ႊတဲ့အေရာင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဝါေ႐ႊသည့္ အေရာင္လဲ မဆိုးအပ္ပါ။
• ေမာင္းတယ္ ဆိုသည္မွာ အမဲ အျပာ အနီ သုံးေရာင္စပ္ထားသည့္ မၪၨိ႒ အနီေဖ်ာ့ ပန္းေရာင္ကိုေခၚသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပန္းေရာင္လဲ မဆိုးအပ္ပါ။
• အနီေရာင္ ဆိုသည္မွာ နီလြန္းတဲ့အေရာင္ျဖစ္သည္၊ လယ္ေခါင္ရမ္းပြင့္အေရာင္နဲ႔ႏႈိင္းျပထားပါသည္။ ယခုအခါ ၾကက္ေသြးအေရာင္၊ ငါးရွဥ့္ေသြးအေရာင္မ်ားလို႔ေခၚေနၾကတဲ့အေရာင္မ်ားျဖစသည္။ ထိုအေရာင္ကိုလည္း မဆိုးေကာင္းပါ။
• နက္ေသာအေရာင္ ဆိုသည္မွာ ဆင္ပုတီးေစ့အဆင္းနဲ႔ႏႈိင္းထားပါသည္။ ဆင္ပုတီးေစ့သည္ မီးေသြးကဲ့သို႔ မည္းနက္ေန သည့္အတြက္ သကၤန္းကို မီးေသြးအေရာင္လည္း မဆိုးသင့္ပါ။
• ကင္းေျခမ်ားရဲ႕ ေက်ာကုန္း အေရာင္ျဖစ္သည္။ ကင္းေျခမ်ားရဲ႕ ေက်ာကုန္းအေရာင္ နဲ႔စပ္၍ ေျပာပါက ျမန္မာျပည္တြင္ ေဒသနဲ႔ရာသီဥတု မတူညီမႈေၾကာင့္ အေရာင္မ်ားေျပာင္းလဲသည္ကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဧရာဝတီေဒသမွာျဖစ္တဲ့ ကင္းေျခမ်ားနဲ႔ ေအာက္ျပည္ ေအာက္႐ြာမွာ ျဖစ္သည့္ ကင္းေျခမ်ား၏ အေရာင္ မတူညီၾကပါ။ ဧရာဝတီဘက္၌္ ကင္းေျခမ်ား၏ ေက်ာကုန္းအေရာင္သည္ အမ်ားအားျဖင့္ မည္း(မဲ)ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ အခ်ိဳ႕ကင္းေျခမ်ားအေရာင္က အစိမ္းဖက္ကို လုၿပီး အစိမ္းပုပ္ေရာင္မ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။

(စာေရးသူ – ဦးေကာဝီဒ ၿမိတ္)