ပရိကၡရာ (၈) ပါး

ပရိကၡရာ (၈) ပါး

ပရိကၡရာ ဆိုသည္မွာ ရဟန္းတို႔၏ အသုံးအေဆာင္ ကို ေခၚသည္။ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ အသုံးအေဆာင္မွာ ပရိကၡရာ (၈) ပါး ရွိ၏။
၁။ ပတၱ = သပိတ္
၂။ သင္းပိုင္ = ေအာက္ပိုင္းဝတ္ သကၤန္း
၃။ ဧကသီ = အေပၚပိုင္းဝတ္သကၤန္း
၄။ ဒုကုဋ္ = ႏွစ္ထပ္သကၤန္းႀကီး
၅။ ကာယဗႏၶန =ခါးပန္းႀကိဳး
၆။ ဝါသိက =ေခါင္းရိတ္ဓား
၇။ သူစိ = အပ္၊ အပ္ခ်ည္
၈။ ပရိသာဝန = ေရစစ္